Štatút udeľovania Ceny Andreja Radlinského

Cenu Andreja Radlinského udeľuje Rada KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky každoročne z príležitosti Mediálnej nedele /7. Veľkonočná nedeľa/. Návrhy na ocenenie podávajú členovia Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky a široká odborná verejnosť. Návrhy je možné podať písomnou alebo elektronickou poštou na adresu RPSKP KBS vždy do 31. januára daného kalendárneho roka.
Zámerom udeľovania tohto ocenenia je vyjadriť vďaku Katolíckej cirkvi na Slovensku ľuďom, ktorí sa význačným spôsobom zaslúžili o rozvoj kresťanských masmédií, alebo svojimi dielami, či svojou činnosťou pravdivo a v duchu kresťanskej viery pôsobili v oblasti masmédií. Cieľom ocenenia je povzbudiť pracovníkov do ďalšej tvorivej mediálnej práce a prehĺbiť vzťahy medzi Cirkvou a tvorivými pracovníkmi v oblasti masmédií. Z toho istého dôvodu sa môže udeliť Cena Andreja Radlinského aj kolektívom, alebo inštitúciám, a tiež „In memoriam“.
Kritériá pre výber kandidátov na ocenenie:
Dlhoročná tvorivá činnosť v oblasti masmédií
Odborná kvalita mediálneho pôsobenia
Kresťanské hodnoty v mediálnom pôsobení 
Znášanie prenasledovania za neochvejnú obranu ľudských práv či Kristovho posolstva v masmédiách
Osobná bezúhonnosť
Svedectvo kresťanského života
Pred schválením posúdia návrh laureátov predseda Rady pre spoločenské komunikačné prostriedky, predseda SSV, rektor KU v Ružomberku.
Cena Andreja Radlinského, ktorá sa odovzdáva na slávnostnom zhromaždení,  pozostáva:
z plakety, znázorňujúcej podobizeň Radlinského 
z písomného dekrétu, podpísaného predsedom Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky
z finančnej odmeny vo výške 1000 EUR
zo zverejnenia mien ocenených.
Každý rok sa udeľuje Cena Andreja Radlinského trom laureátom z radov žurnalistov pôsobiacich v printových, alebo elektronických masmédiách. 
Rada KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky na svojom sekretariáte vedie knihu so zoznamom ocenených a s prípadným ďalším dokumentačným materiálom súvisiacim s laureátmi.
 
V Bratislave 8.9.2009