Štatút rady

1. Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky Konferencie biskupov Slovenska (RSKP KBS, ďalej „rada“) je poradný orgán Konferencie biskupov Slovenska (KBS). 
2. Sídlo rady je viazané na sídlo jej predsedu. 
3. Rada spolupracuje s Pápežskou radou pre spoločenské komunikačné prostriedky a s príslušnými orgánmi Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae (CCEE) - v zmysle uplatňovania ich pokynov a smerníc pre diecézy Slovenska. 
4. Poslaním rady je mapovať a analyzovať mediálny priestor na Slovensku a pripravovať návrhy plánu masmediálneho pôsobenia Cirkvi smerom k externému prostrediu i do jej vnútra v duchu príslušných dokumentov Cirkvi. Rada zároveň doporučuje KBS na schválenie jednotlivé mediálne projekty, združenia, či iné aktivity a po schválení kontroluje ich dodržiavanie. 
5. Členmi rady sú: a) Predseda, Tajomník, Hovorca KBS, Riaditeľ TK KBS, Šéfredaktor KN, Riaditeľ Rádia Lumen, Riaditeľ TV LUX
b) zástupcovia jednotlivých diecéz. Za každú diecézu západného, ako aj východného obradu po jednom zástupcovi, ktorých navrhuje diecézny biskup. 
6. Členstvo v rade vzniká na základe menovacieho dekrétu predsedu rady. Členstvo v rade zaniká: 
a) zrieknutím sa 
b) odvolaním predsedom rady 
c) na základe žiadosti navrhovateľa odvolaním predsedom rady 
d) vypršaním doby platnosti dekrétu 
7. Rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dva razy do roka roka. 
8. Na čele rady je predseda. Je ním biskup poverený KBS. Vedie zasadania rady, schvaľuje jej závery a predkladá ich plénu KBS. Zároveň predkladá rade požiadavky KBS. 
9. Predseda rady na návrh pléna rady menuje a odvoláva tajomníka rady. 
10. Tajomník rady je jej výkonným orgánom. Prijíma úlohy od predsedu i pléna rady a zároveň im zodpovedá za svoju činnosť. V mene predsedu rady zvoláva zasadnutia rady najmenej dva týždne vopred. V prípade neprítomnosti predsedu rady vedie jej zasadnutie. Vypracováva zápisnicu zo zasadnutia a po schválení predsedom rady ju doručuje jednotlivým členom. Vedie prezenciu zo zasadnutia. Predkladá návrh rozpočtu a s prostriedkami pridelenými KBS hospodári podľa schváleného rozpočtu. 
11. Každý člen rady má pri hlasovaní jeden hlas. Hlasovanie môže byt' verejné, alebo tajné o tom aké bude, rozhodne predseda rady. 
12. Hlasovanie sa môže uskutočniť a je platné iba vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov rady. Rozhodnutia sú prijaté dvojtretinovým počtom hlasov prítomných členov rady. Predseda rady má právo veta, ktorého uplatnenie sa písomne zdokumentuje v zápisnici. 
13. Na zasadnutiach rady sa môžu zúčastniť aj hostia - odborní poradcovia. Na návrh tajomníka alebo pléna rady ich pozýva predseda rady. Hostia nemajú hlasovacie právo a po prerokovaní daného bodu, na ktorý sú prizvaní, odchádzajú zo zasadnutia. 
14. Štatút rady a jeho zmeny schvaľuje predseda rady. Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania predsedom rady.