Štatút Rady pre spoločenské komunikačné prostriedky

1. Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky Konferencie biskupov Slovenska (ďalej „rada“) je poradný orgán Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Rada hospodári s prostriedkami pridelenými podľa schváleného rozpočtu.

2. Pri svojej činnosti sa rada riadi príslušnými ustanoveniami Štatútu KBS, Štatútu poradných orgánov (komisií a rád) KBS, Štatútom Zbierky pre katolícke médiá, ostatnými súvisiacimi predpismi KBS, právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmto štatútom.

3. Rada spolupracuje s Dikastériom pre komunikáciu, s príslušnými orgánmi Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae (CCEE) a s Comissio Episcopatuum Communitatis Europaeae (COMECE) v zmysle uplatňovania ich pokynov a smerníc pre diecézy Slovenska.

4. Sídlo rady je v sídle KBS; rada zasadá v mieste podľa potreby, spravidla však na území Slovenskej republiky. Zasadnutia rady sú neverejné.

5. Poslaním rady je mapovať a analyzovať mediálny priestor na Slovensku a pripravovať návrhy plánu mediálneho pôsobenia Cirkvi smerom k externému prostrediu i do jej vnútra v duchu príslušných dokumentov Cirkvi. Rada zároveň odporúča KBS na schválenie jednotlivé mediálne projekty či iné aktivity a po schválení kontroluje ich dodržiavanie.

6. Členmi rady sú:
a) z titulu funkcie predseda rady, tajomník rady a hovorca KBS,
b) po jednom zástupcovi za Rádio Lumen, Televíziu LUX, Katolícke noviny a Rádio Mária,
c) po najmenej jednom zástupcovi z jednotlivých diecéz a eparchií,
d) najmenej jeden zástupca KVRPS.

7. Členstvo v rade vzniká na základe menovacieho dekrétu predsedu rady. Predseda môže odmietnuť menovať nominovanú osobu podľa písm. b) – d) z dôležitých dôvodov, pričom vyzve navrhovateľa, aby predložil novú nomináciu.

8. Členstvo v rade zaniká:
a) vzdaním sa členstva v rade,
b) odvolaním predsedom rady,
c) na základe žiadosti navrhovateľa odvolaním predsedom rady,
d) uplynutím funkčného obdobia podľa dekrétu v zmysle čl. 7 veta prvá.
Vzdanie sa členstva podľa písm. a) je účinné okamihom doručenia písomného oznámenia predsedovi rady. Odvolanie člena podľa písm. b) je účinné okamihom doručenia odvolania odvolanému členovi. Odvolanie člena podľa písm. c) je účinné okamihom doručenia odvolania navrhovateľovi.

9. Predseda zvoláva a vedie zasadania rady, schvaľuje jej závery a predkladá ich plénu KBS. Predseda predkladá návrh rozpočtu Plenárnemu zasadaniu KBS. Zároveň predkladá rade požiadavky KBS.

10. Tajomník je výkonným orgánom rady; ak predseda neurčí inak, tak tajomníkom je hovorca KBS. Tajomník prijíma úlohy od predsedu i pléna rady a zároveň im zodpovedá za svoju činnosť. V mene predsedu rozposiela pozvánky na zasadnutia rady najmenej dva týždne vopred. V prípade neprítomnosti predsedu môže byť predsedom poverený vedením jej zasadnutia. Zabezpečuje prezenciu zo zasadnutia, vypracováva zápisnicu zo zasadnutia a po schválení predsedom rady ju doručuje jednotlivým členom. Pripravuje návrh rozpočtu a predkladá ho plénu rady na schválenie.

11. Každý člen rady má pri hlasovaní jeden hlas. Hlasovanie môže byt' verejné, alebo tajné; o tom aké bude, rozhodne predseda rady.

12. Hlasovanie sa môže uskutočniť a je platné iba vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov rady. Rozhodnutia sú prijaté dvojtretinovým počtom hlasov prítomných členov rady. Predseda má právo veta, ktorého uplatnenie sa písomne zdokumentuje v zápisnici.

13. Na zasadnutiach rady sa môžu zúčastniť aj hostia – odborní poradcovia. Na návrh tajomníka alebo pléna ich pozýva predseda. Hostia nemajú hlasovacie právo.

14. Ak si to vyžadujú konkrétne okolnosti alebo neodkladnosť riešenia konkrétnej veci, môže predseda rady pre účely vyriešenia konkrétnej veci bez nutnosti zvolania zasadnutia nariadiť elektronické hlasovanie (per rollam). Návrh uznesenia predkladá členom na vyjadrenie tajomník podľa pokynov predsedu e-mailom na vopred oznámené e-mailové adresy, spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie e-mailom, v ktorej ho členovia rady zasielajú na v ňom uvedenú adresu; lehota na vyjadrenie nesmie byť kratšia ako 24 hodín od chvíle odoslania návrhu všetkým členom. Ak sa člen rady nevyjadrí v lehote, platí, že sa nezúčastnil hlasovania. Tajomník potom bezodkladne oznámi výsledky hlasovania jednotlivým členom rady e-mailom. Hlasovaním per rollam nie je možné nahradiť riadne zasadnutie.

15. Zmeny a doplnenia tohto štatútu schvaľuje predseda.

16. Nadobudnutím účinnosti tohto štatútu sa ruší Štatút Rady pre spoločenské komunikačné prostriedky Konferencie biskupov Slovenska účinného do momentu nadobudnutia účinnosti tohto štatútu. Členovia komisií, rád a subkomisií menovaní podľa doterajších predpisov sa považujú za členov menovaných podľa tohto predpisu.

17. Štatút, jeho zmeny a doplnenia nadobúdajú platnosť dňom podpisu predsedom rady a účinnosť dňom predloženia Plenárnemu zasadaniu KBS.

V Košiciach – Lorinčíku
5. marca 2024

 

Mons. Stanislav Zvolenský
bratislavský arcibiskup metropolita
a predseda rady