Štatút Zbierky na katolícke masmédiá

Podmienky úťaže o finančnú podporu katolíckeho mediálneho projektu pre Radu pre spoločenské komunikačné prostriedky Konferencie biskupov Slovenska 
 
1.  Prostriedky vyzbierané v zbierke na katolícke médiá, ktorá sa koná každoročne na 7. veľkonočnú nedeľu, sa zasielajú na osobitný účet KBS. 
2.  O ich využití rozhodujú biskupi členovia KBS na základe vypracovaného návrhu Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky /RPSKP KBS/. 
3.  RPSKP KBS vypisuje verejnú súťaž na mediálne projekty, ktoré sa môžu uchádzať o podporu. 
4.  Projekt so žiadosťou o finančné pro triedky od KBS môžu predkladať právnické alebo fyzické osoby, združenia alebo spoločenstvá činné v Katolíckej cirkvi. 
5.  Obsah a zameranie projektu sa musí priamo dotýkať katolíckych médií a aktivít v oblasti masmediálnej výchovy. 
6.  Podrobné podmienky pre súťaž budú zverejnené v Katolíckych novinách, Rádiu Lumen, TV LUX a na internetovej stránke www.tkkbs.sk. V ozname o súťaži má byť oznam o približnom čase vyhodnocovania projektov, ako aj spôsob a čas zverejnenia výsledkov súťaže. 
7. Projekt musí obsahovať: 
7.1. Názov projektu a realizátora projektu - fyzickú alebo právnickú osobu. 
7.2. Adresu predkladateľa projektu s údajmi o elektronickej pošte, telefónnom a faxovom spojení, ako aj bankovom spojení. 
7.3. Termín ukončenia realizácie projektu pripadne jeho etapy. 
7.4. Účel a cieľ projektu - stručná charakteristika a dôvody pre jeho hodnotenie ako projektu masmediálnej evanjelizácie. 
7.5. Popis projektu. 
7.6. Finančné zdroje a ich výška pre projekt, okrem požadovanej finančnej čiastky od komisie - stručná charakteristika. 
8.  Projekty je potrebné predkladať v písomnej a súčasne elektronickej forme, vo formáte MS Word, prípadne MS Excell. 
9.  K projektu má byť pripojené vyjadrenie alebo odporúčanie farnosti alebo jej na roveň postavenej kompetentnej cirkevnej autority. 
10. Pre projekt je rozhodujúce zachovanie stanoveného termínu odoslania pre zaevidovanie projektu. Termin je nutné zachovať prinajmenšom pre elektronickú formu projektu. 
11. Rozsah projektu nesmie v tlačenej podobe presiahnuť 3 normostrany. 
12. Forma tlačenej a elektronickej formy projektu: 
12.1. Tlačená forma: na formáte A4 zviazaná mäkkou alebo hrebeňovou väzbou, veľkosť písma: 12 bodov, riadkovanie: 1,5 - 2. 
12.2. Elektronická forma: na nosiči alebo vo forme prílohy e-mailovej správy. 
13. Dobu podávania projektov je potrebné vyznačiť presným dátumom a časom. 
14. Projekty sa rozdelia pri posudzovaní do dvoch kategórií podľa výšky požadovanej sumy. Prvá kategória (tzv. veľké projekty) predpokladá možnosť podpory do max. výšky 7 tisíc EUR, druhá kategória (tzv. "malé projekty) do max. výšky 2 tisíc EUR. 
15. Celková suma sa rozdelí na projekty v pomere: 50 percent TV LUX, 20 percent Rádio Lumen, 10 percent TK KBS, 20 percent ostatné projekty. 
16. Ak je KBS alebo jednotlivé diecézy vlastníkom alebo podielnikom v médiu, ktorému je schválená finančná podpora, táto suma sa odpočíta zo sumy prispevku, ktorou KBS alebo diecézy prispievajú na existenciu týchto médií. 
17. Projekty posúdia členovia RPSKP KBS a ich definitívne schválenie podlieha rozhodnutiu Pléna KBS. 
18. Po odsúhlasení Plénom KBS sa úspešní uchádzači oboznámia o výške schváleného príspevku a uzatvorí sa s nimi zmluva o využití prostriedkov. 
19. Schválené projekty musia byť realizované do konkrétneho termínu. O jeho zmene či predlžení doby vyúčtovania môže rozhodnút predseda RPSKP KBS. 
 
Donovaly, 15. júna 2011
 
Mons. Marián Chovanec
generálny sekretár KBS
 
Mons. Stanislav Zvolenský
predseda KBS