2001/2

V Bratislave sa v pondelok 17. septembra zišla na svojom riadnom zasadnutí „Rada pre spoločenské oznamovacie prostriedky“ pri KBS.

Na úvod zasadnutia všetkých pozdravil predseda rady Mons. Ján SOKOL, ktorý povzbudil všetkých v ich práci a konštatoval, že „Duchovná obnova nemôže byť úspešná bez masmédií“.

1. Marián Feduš  informoval prítomných o podobe nového štatútu rady. Nakoľko sa vyskytol problém s názvom rady, zúčastnení sa rozhodli predložiť KBS návrh na zmenu názvu podľa zaužívaného názvoslovia. Názov by mal znieť: „Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky. Tajomník rady bol poverený vypracovaním žiadosti o zmenu pre KBS. Marián Feduš bol poverený porovnať štatút rady a mechanizmus rozhodovania v nej so štatútom KBS. Schvaľovanie štatútu sa preložilo na budúce stretnutie.

2. Nadväzne na problém s názvom rady bolo odložené aj odovzdávanie menovacích dekrétov.

3. Predseda rady informoval o požiadavke, ktorú v súvislosti s uvoľnením Juraja Spuchľáka z diecézy na funkciu tajomníka rady predniesol Spišskému diecéznemu biskupovi. Nakoľko bola jeho odpoveď negatívna, pristúpili prítomní k voľbe tajomníka. Hlasovalo 18 členov rady. Za tajomníka rady bol zvolený Jozef Kováčik, ktorého vo funkcii potvrdil predseda rady.

4. Hovorca KBS Marián Gavenda predniesol zhodnotenie mediálneho pôsobenia Cirkvi v kauze „joga“. Priblížil pozitíva a negatíva danej kauzy s vyhliadkou pre budúcnosť. Na návrh Juraja Spuchľáka vypracuje Marián Gavenda krátku správu, v ktorej popíše svoje poznatky, ktoré môžu slúžiť pre podobné prípady a pre zlepšenie práce Tlačového centra KBS.

5.  Pri stanovovaní krátkodobých a dlhodobých cieľov mediálnej činnosti  ako aj rady boli všetci členovia požiadaní, aby okrem priorít zakotvených v Pastoračnom pláne KBS, pripomienkovali jednotlivé ciele ako aj formu ich dosiahnutia. Do 30. októbra každý člen rady zašle e-mailom tajomníkovi svoje návrhy.

6. Šémanager Producentského centra duchovného života STV Branislav Bukovský predniesol správu o situácii v STV. Zhodnotil doterajšiu prácu centra a oboznámil prítomných s novou vysielacou štruktúrou pre budúci rok. Všetci členovia rady boli pozvaní na hodnotiaci seminár PCDŽ, ktorý sa uskutoční v dňoch 16. a 17. októbra 2001 v Marianke.              

7. V diskusii predniesol Pavol Katreniak žiadosť o včasnom informovaní médií o jednotlivých udalostiach a akciách. 

Anna Brillová zo SRo bola poverená vypracovaním rád pre biskupov pri vystupovaní v médiách, najmä v spravodajstve.

Juraj Spuchľák vzniesol požiadavku na kvalitnú a trvalú formáciu seminaristov a kňazov v oblasti masmédií. Navrhol zaradiť niektoré z tém blízkych masmédiám medzi témy diplomových prác.

Anna Brillová vyslovila požiadavku, aby kňazi prispievali do vysielania SRo krátkymi 2,5 minútovými zamysleniami.

Juraj Spuchľák pozval členov rady na Seminár o výchove k médiám, ktorý sa uskutoční 14.11.2001 na pôde kňazského seminára na Spišskej Kapitule.