2001/3

V Bratislave sa v pondelok 3. decembra zišla na svojom riadnom zasadnutí „Rada pre spoločenské oznamovacie prostriedky“ pri KBS.

Na úvod zasadnutia všetkých pozdravil predseda rady Mons. Ján SOKOL, ktorý oznámil, že na zasadaní KBS bol schválený nový názov rady, ktorý znie: „Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky“. 

1. M. Feduš  informoval prítomných o podobe nového štatútu rady.

Po menších úpravách bol nový štatút odhlasovaný.

2. Tajomník rady informoval o možnostiach preplácania nákladov spojených so zasadaním rady.

3. A. Brillová zo SRo poskytla vypracované smernice pre biskupov pri vystupovaní v médiách, najmä v spravodajstve. Materiál bol poskytnutý na pripomienkovanie členom rady a po jeho dokončení bude odovzdaný predsedom rady jednotlivým biskupom.

4. V otázke hovorcov biskupských úradov bol poverený M. Gavenda vypracovaním kritérií pre jednotlivé osoby, ktoré by mali byť touto funkciou poverené. Následne po ich výbere sa bude uvažovať o konkrétnej forme ich školenia a pomoci v ich činnosti.

6. B. Bukovský informoval o hodnotiacom seminári PCDŽ STV. Vysoko vyzdvihol jeho pripravenosť ako aj ochotu prijať kritiku od členov redakcie. Zároveň bola vznesená požiadavka, aby každá redakcia katolíckych médií organizovala pre svojich tvorivých pracovníkov podobné semináre, ktoré by mali však interný charakter. Naopak raz do roka by mala niektorá z redakcií, či inštitúcií pripraviť seminár na propagáciu a priblíženie svojej činnosti.

7. M. Gavenda informoval o priebehu prác na návrhu zákona NRSR o STV a SRo. Vyzdvihol potrebu budovania vzťahov osobnosti Katolíckej cirkvi a jednotlivými katolíckymi politikmi bez rozdielu straníckej príslušnosti. Jednotliví členovia rady spracujú pripomienky a návrhy ohľadom tohto zákona a zašlú ich tajomníkovi.

8. Otázka masmediálnej výchovy sa ukazuje ako stály problém. Rokovanie o konkrétnych krokoch bolo preložené na budúce zasadanie. Členovia rady obdržia mailom jeden z návrhov vypracovaných S. Horňákovou.

9. Členovia rady zašlú tajomníkovi návrhy kategórií, v ktorých bude prebiehať celoročné vyhodnotenie najlepších počinov roka v mediálnej oblasti.

10. Členovia rady prijali možnosť spojenia zasadania rady s prehliadkou činností jednotlivých redakcií a inštitúcií, ktorá by sa mala konať na báze dobrovoľnosti.