2002/1

V Bratislave sa v pondelok 4. marca zišla na svojom riadnom zasadnutí „Rada pre spoločenské oznamovacie prostriedky“ pri KBS.

1. Činnosť diecéznych rád pre komunikačné prostriedky- Zistili sa nasledujúce skutočnosti:

  • Bratislavsko-Trnavská arcidiecéza: rada pravidelne zasadá
  • Nitrianska diecéza: rada neexistuje
  • Rožňavská diecéza: rada neexistuje
  • Spišská diecéza: diecéza má tajomníka pre médiá, príležitostne sa stretávajú ľudia zainteresovaní v práci s médiami na redakčnej rade diecézneho časopisu
  • Košická diecéza: Pracuje tu masmediálne stredisko
  • Košický exarchát: rada neexistuje, neformálne stretnutia sa konajú na Deň masmédií
  • Prešovská eparchia: rada neexistuje, ale eparchia má vikára pre médiá, ako aj konzultácie ľudí pracujúcich v médiách.

Uzáver: predseda rady pri KBS predloží zistené skutočnosti ostatným diecéznym biskupom a bude žiadať založenie týchto rád v diecézach, kde nie sú, prípadne zefektívnenie ich činnosti tam, kde existujú.

3. Príprava Dňa masmédií - 7. veľkonočná nedeľa- Členovia rady sa dohodli na nasledovnom návrhu programu dňa masmédií na celoslovenskej úrovni: V dome Quo vadis v Bratislave usporiadať v utorok 7. mája v dopoludňajších hodinách stretnutie členov rady s novinármi, na ktorom budú v krátkosti prezentované dokumenty Cirkvi venované problematike Internetu. Následne prebehne prezentácia katolíckych web- stránok a ich filozofie ako aj vízie do budúcnosti. Bude možnosť v krátkosti prezentovať aj diecézne stránky.  Nasledovať bude neformálne stretnutie členov rady s novinármi. Rada odporúča predsedovi rady, aby zorganizoval neformálne posedenie /večeru/ s predstaviteľmi najvplyvnejších médií na Slovensku, kde by sa s nimi osobne stretol, poďakoval za ich prácu a ponúkol spoluprácu.

4. Návrhy na ocenenie najlepších mediálnych počinov za dané obdobie.- Tajomník za pomoci ostatných členov rady pripraví kategórie a kritériá hodnotenia.

5. Blíži sa 7. veľkonočná nedeľa a s ňou aj zbierka na podporu masmédií. Rada poveruje predsedu rady, aby predložil plenárnemu zasadaniu KBS návrh na konkrétne prerozdelenie týchto prostriedkov. Navrhuje sa osvedčený model vypísania konkurzu mediálnych projektov, ktoré budú po posúdení podporené zo strany KBS.

6. Juraj Spuchľák informoval o zaradení nového nepovinného predmetu „Žurnalistika a mediálna komunikácia“ do osnov bohosloveckých fakúlt. Takisto informoval o zriadení odboru žurnalistiky na univerzite v Ružomberku. Navrhuje zaslať list Univerzitám v Ružomberku a v Trnave, kde bude vyjadrená ochota a potreba k spolupráci.

7. Anna Kolková informovala o činnosti a aktivitách Network-u Slovakia ako aj o pracovnej ceste do Berlína, kde sa hovorilo o európskej integrácii a vplyve kresťanstva.

8. Pavol Katreniak informoval o prieskume počúvanosti rozhlasových staníc.

9. Členovia rady sa vyjadrili aj za členstvo v organizácii SIGNIS, ktorá poskytuje možnosti vzájomnej spolupráci na celosvetovej úrovni.