2002/2

V Bratislave sa v pondelok 24. júna zišla na svojom riadnom zasadnutí „Rada pre spoločenské oznamovacie prostriedky“ pri KBS.

  1. Prvým a hlavným bodom rokovania bolo hodnotenie projektov a rozdeľovanie finančných prostriedkov z celoslovenskej zbierky na masmédiá. Do konkurzu sa zapojilo celkovo 56 projektov. Na základe spoločného posúdenia projektov boli nakoniec podľa zvolených kritérií rozdelené prostriedky. Ocenené projekty sa musia zrealizovať do 30. júna 2003. Juraj Spuchľák vypracuje stále kritériá pre budúce ročníka tejto súťaže. J. Kováčik bol poverený vypracovaním kontrolného mechanizmu odsúhlasených projektov.

  2. A. Kolková informovala prítomných o prípadoch porušovania autorských práv zo strany niektorých vydavateľov a navrhla aj konkrétne kroky na riešenie tejto situácie.

  3. J. Spuchľák následne navrhol venovať v budúcnosti pastiersky list biskupov práve Duševnému vlastníctvu, ktoré je u nás často porušované.

  4. J. Spuchľák predniesol požiadavku, aby kňazi, ktorí vystupujú v televíznych programoch ako hostia, boli aj náležite oblečení v kňazskom civile, prípadne rehoľnom oblečení.