2002/3

V Bratislave sa v pondelok 11. novembra zišla na svojom riadnom zasadnutí „Rada pre spoločenské oznamovacie prostriedky“ pri KBS.

  1. Prvým bodom rokovania bolo hodnotenie rozdeľovania finančných prostriedkov z celoslovenskej zbierky na masmédiá. 
  2. Najdiskutovanejšou témou sa stala otázka mediálnej výchovy na Slovensku. Po oboznámení sa s prvým krokom Cirkvi- výučbe masmediálnej výchovy na teologických fakultách bola vznesená požiadavka o užšiu spoluprácu s metodickými centrami a potrebu vypracovania brožúrky so základnými orientáciami pre mediálnu výchovu v rámci náboženstva. Takisto bola vznesená požiadavka preskúmania aktuálneho stavu mediálnej výchovy v osnovách iných predmetov a prípadnom liste ministrovi školstva, v ktorom bude upozornené na potrebu takejto výchovy na všetkých stupňoch škôl. Tajomník rady bol poverený stretnutím s pánom Valovičom, ktorý má v rámci KBS na starosti otázku metodiky a školstva.
  3. Ďalším krokom ku skvalitneniu mediálnej výchovy je ponuka z Nemecka, o ktorej informovala p. Kolková. Nakoľko ide o veľmi zaujímavú a východnú ponuku, rozhodli sa členovia rady vytvoriť užší okruh odborníkov, ktorí by mali zabezpečiť jej realizáciu.
  4. PCDŽ STV zaslalo rade požiadavku na pridelenie finančných prostriedkov na nákup Betakamových pásov na účely budovania obrazového materiálu z Vatikánskej televízie. V prípade, ak sa dorieši problém so zbierkou na masmédiá a prostriedky budú k dispozícii, môže PCDŽ STV s danou pomocou počítať. Rozhodli o tom jednohlasne všetci zúčastnení členovia rady.
  5. PCDŽ STV ponúklo prípadným záujemcom, medzi ktorými by nemali chýbať metodické centrá, možnosť vytvorenia VHS záznamov dokumentov z cyklu Osobnosti a Dejiny kresťanstva.
  6. Na zasadaní bol otvorený aj problém kandidátov do televíznej, rozhlasovej a licenčnej rady. P. Slovák bol poverený skoordinovať nomináciu zástupcu Cirkvi v licenčnej rade. V ostatných dvoch radách už dané aktivity prebehli.
  7. Posledným bodom rokovania bola opäť myšlienka vyhlasovania počinov roka v oblasti masmédií na Slovensku. Členovia rady sa rozhodli pre postupné zavádzanie tejto myšlienky do praxe a ako konkrétny vhodný termín sa určil Den masmédií. Do budúceho zasadania pripravý každý člen rady svoje pripomienky a návrhy a zašle ich tajomníkovi rady.