2003/2

V Bratislave sa v pondelok 19. mája zišla na svojom riadnom zasadnutí „Rada pre spoločenské oznamovacie prostriedky“ pri KBS.

  1.  O členstvo v SIGNISE prejavil aj naďalej záujem LUX, ktorý má s týmto členstvom pozitívnu skúsenosť. Informácie o výhodách i povinnostiach plynúcich z tohto členstva budú však otvorené aj pre ostatné médiá, ktoré o ne prejavia záujem.
  2. 7. veľkonočná nedeľa je aj v tomto roku vyhlásená za deň masmédií. Nakoľko sa však tento rok kryje na Slovensku s oficiálnym vyhlásením Stredoeurópskych katolíckych dní, oficiálne stretnutie s novinármi sa uskutoční pri príležitosti tlačovej konferencie, v rámci ktorej budú dni prezentované. Novinári dostanú zároveň informácie aj o Dni masmédií. Predseda rady zároveň zorganizuje neoficiálne stretnutie s riaditeľmi veľkých médií na Slovensku.
  3. Príprava projektu mediálnej výchovy pokračuje vo vytváraní odborného základu, ktorý bude slúžiť pre vypracovanie katechetickej pomôcky pre katechétov a učiteľov. Tá by mala vzniknúť po vzájomnej spolupráci komisií tejto rady a rady pre katechézu.
  4. Aj v tomto roku bude vypísaná súťaž o príspevky Rady na mediálne projekty. Oznam spolu s hodnotením minulého roku bude zverejnený v KN, Sro a iných elektronických médiách. Členovia rady poukázali na fakt, že zbierka na masmédiá nie je uvedená v direktóriu na tento rok.
  5. Rada sa zaoberala aj blížiacou sa návštevou Svätého Otca na Slovensku a prízvukovala potrebu informovať o nej celoštátne médiá, nakoľko potrebujú pripraviť kapacity. Takisto boli vznesené požiadavky o upresnenie kompetencií pri informovaní o tejto návšteve ako aj o iných dôležitých udalostiach s ňou spojených /napr. procesy blahorečenia/.
  6. Rada bola informovaná o projekte série dokumentárnych filmov o kardinálovi Tomkovi. Odporučila, aby o ňom boli informovaní aj priamo biskupi.
  1. Zástupkyňa Sro informovala o nových programoch redakcie i o zamýšľanom zámere s priamymi prenosmi zo svätých omší na rok 2004.
  2. Rada sa zaoberala aj odporúčaním KBS na zoštíhlenie rady z ekonomických dôvodov. Odporučila tajomníkovi preskúmať stav rozpočtov, nakoľko panuje názor, že naša rada čerpá z neho iba minimálne prostriedky.