2004/1

V Bratislave sa vo štvrtok 16. septembra zišla na svojom riadnom zasadnutí novozložená „Rada pre spoločenské oznamovacie prostriedky“ pri KBS.

Na úvod zasadnutia všetkých pozdravil predseda rady Mons. Jána SOKOL.

  1. Prvým bodom stretnutia bolo menovanie nových členov rady. Následne bol schválený upravený štatút rady.
  2. Druhým bodom rokovania bolo oboznámenie s prioritami rady. Každý z členov si do budúceho stretnutia naštuduje Pastoračný plán KC na Slovensku, konkrétne časť venovanú masmédiám a navrhne blízke a vzdialené ciele pre členov rady s konkrétnymi návrhmi na ich riešenie.
  3. 7. veľkonočná nedeľa bola aj v tomto roku zbierka na masmédiá. Tajomník rady bude na najbližšom plenárnom zasadaní KBS informovať biskupov o využití prostriedkov a postará sa o vyhlásenie verejnej súťaže na získanie prostriedkov zo zbierky.
  4. Členovia rady boli oboznámení riaditeľom TKKBS o prebudovavávaní internetových stránok RCC, ako aj o chystaných zmenách pri poskytovaní monitoringu médií. Zástupcovia diecéz zašlú do dvoch týždňov chýbajúce informácie o svojich diecézach.
  5. J. Spuchľák informoval o príprave projektu mediálnej výchovy pre katechétov. 
  6. M. Gavenda vzniesol podmienku na pravidelné monitorovanie náboženského vysielania vo verejnoprávnych médiách. Do budúceho zasadania rady vypracuje kritériá pre daný monitoring. Svoje poznatky ohľadom odborného hodnotenia poskytne aj riaditeľ Rádia Lumen p. Orban.
  7. Tajomník rady poďakuje listom bývalým členom rady za ich prácu.
  8. Členovia rady podajú svoje návrhy na členov Televíznej, Rozhlasovej a Licenčnej Rady.
  9. Členovia rady vzniesli požiadavku na pripomienkovanie novelizácie zákona o STV, v ktorom by mala byť jasne spomenutá Katolícka Cirkev a presne zadefinované náboženské vysielanie spolu s percentuálnym zastúpením pri výrobe a vysielaní.